Onderstaande Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door Horecabol.com, gevestigd te Maatschappelijke zetel:Bevrijdingslaan 29A, 9000 Gent

1. Toepasselijkheid

Op alle door of namens Horecabol gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de door Horecabol gehanteerde algemene voorwaarden. Afwijking van het in de algemene voorwaarden bepaalde vindt slechts plaats nadat zulks uitdrukkelijk en schriftelijk met Horecabol is overeengekomen. Horecabol wijst op voorhand een beroep op de eigen inkoopvoorwaarden af, tenzij de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Horecabol aan koper wordt bevestigd.

2. Aanbiedingen

Alle door Horecabol gedane aanbiedingen worden vrijblijvend verricht. Een overeenkomst met Horecabol komt eerst tot stand nadat Horecabol zulks schriftelijk dan wel per e-mail heeft bevestigd, dan wel vanaf het tijdstrip waarop Horecabol een aanvang heeft genomen met het uitvoering geven aan haar verplichtingen.

Alle aanbiedingen van Horecabol geschieden onder de voorwaarde, zolang de voorraad van Horecabol dan wel haar leveranciers strekt.

Alle getoonde productinformatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard. Druk- en zetfouten kunnen gelden voor offertes (papier en of e-mail) als mede op websites; www.horecabol.com of leveranciers van Horecabol.

3. Conformiteit

Binnen onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaire en andere reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede daarbij ingegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, zulks tenzij Horecabol ter zake van een van de voorstaande elementen een uitdrukkelijke garantie is verstrekt.

4. Prijzen

Alle getoonde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard. De door Horecabol getoonde prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stemmen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer van de voorgenoemde factoren wijzigingen optreden, voordat levering heeft plaatsgevonden, is Horecabol bevoegd overeengekomen prijzen evenredig aan de stijging van één of meer van de genoemde factoren aan te passen. Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen per stuk en exclusief 21% omzetbelasting en overige op de verkoop en levering van de overheidslasten vermeld.

5. Bestellingen

Bestellingen worden slechts behandeld nadat de bestelprocedure zoals vermeld op de website www.horecabol.com volledig is doorlopen. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie middel in het verkeer tussen Horecabol en haar klanten, dan wel tussen Horecabol en derden, voor zover betrekking hebbende op de door de klant bij Horecabol gedane bestelling, is Horecabol nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld zijdens Horecabol.

6. Wijzigingen

Het annuleren van een met Horecabol gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Horecabol. De koper is gehouden aan voor alle voor Horecabol hieruit voortvloeiende schade en kosten aan Horecabol te vergoeden. Na de totstandkoming van een overeenkomst doorgegeven wijziging in die overeenkomst kunnen Horecabol slechts binden na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Horecabol.

7. Vrachttoeslag

Op alle afleveringen van Horecabol geldt een vrachttoeslag. De hoogte van deze toeslag is voor de koper inzichtelijk in het bestelproces. Indien u niet aanwezig bent op de aangegeven leverdag en wij moeten de bestelling nogmaals aanbieden, zijn wij genoodzaakt hiervoor extra kosten in rekening te brengen. Voor leveringen naar het buitenland gelden afwijkende bedragen.

8. Risico overgang
Het risico op tenietgaan en/of achteruitgang van de door Horecabol geleverde goederen gaat over op de koper nadat Horecabol de goederen op het in de opdrachtbevestiging bepaalde afleveradres is afgeleverd.

9. Afname verplichting
De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze aan het overeengekomen adres worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

10. Levertijden
De door Horecabol opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn is gegarandeerd. Ook dan is een levertijd nimmer een fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Horecabol derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wanneer Horecabol haar levertijden niet kan nakomen vanwege een omstandigheid die geen oorzaak vindt in enig handelen of nalaten van Horecabol, maar het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het niet, althans niet tijdig kunnen leveren vanwege het uitblijven van levering door de leveranciers van Horecabol, dan heeft zulks tussen partijen te gelden als overmacht. De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de vertragende omstandigheden. Behoudens grove schuld dan wel opzet onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd aan de koper niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de met Horecabol gesloten overeenkomst. Indien ondanks het vorenstaande aflevering niet binnen 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft plaatsgevonden hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
Het is Horecabol toegestaan de verkochte zaken in gedeelten af te leveren.

11. Uitsluiting aansprakelijkheid
Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Horecabol is Horecabol niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, daaronder begrepen aanvullende vergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of schade wegens gederfde omzet of winst. Horecabol is nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de schade welke door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat is Horecabol in ieder geval nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de waarde van de overeenkomst, althans het factuurbedrag.
Indien op enig moment een beding in deze algemene voorwaarden mocht worden vernietigd, dan laat zulks de geldigheid van de overige voorwaarden in stand.

12. Betaling
Betaling van het door Horecabol gefactureerde bedrag dient voorafgaand aan de levering te geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra Horecabol heeft geverifieerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van Horecabol is bijgeschreven zal zij overgaan tot verzending van het product.

13. Uitsluiting verrekening
Koper is niet bevoegd de koopprijs te verrekenen met enig aan haar toekomende vordering, evenmin is koper bevoegd zich aan verplichtingen uit de met Horecabol gesloten overeenkomst op te schorten.
Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting jegens Horecabol voldoet, treedt het verzuim rechtstreeks in werking en is koper de wettelijke rente verschuldigd over de alsdan openstaande facturen. Bij niet tijdige betaling is koper gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden bepaald op een bedrag van 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 50,00.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.
Bij niet tijdige voldoening van de facturen van Horecabol is Horecabol bevoegd haar verplichtingen uit lopende overeenkomsten met koper op te schorten, alsmede is zij bevoegd zekerheid te verlangen voor de voldoening van enige verplichting van koper uit de met Horecabol gesloten overeenkomsten. Deze zekerheid kan, naar keuze van Horecabol, bestaan in de vorm van een bankgarantie, hypotheek of pandrecht, dan wel borgtocht.

14. Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht
De door Horecabol geleverde zaken blijven het eigendom van Horecabol tot dat de koper alle verplichtingen voortvloeiend uit alle met Horecabol gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder begrepen de tegenprestatie(s) met betrekking tot de af te leveren zaken zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot de krachtens de koopovereenkomst door Horecabol verrichtte of te verrichten diensten, dan wel vorderingen van Horecabol op koper uit hoofde van het niet nakomen van de overeenkomst door koper.
Koper is verplicht de door Horecabol onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen op het eerste verzoek aan Horecabol af te geven. Koper verleent Horecabol reeds nu voor alsdan onherroepelijk een machtiging om de terreinen van koper te betreden, ten einde de afgeleverde goederen terug te nemen, een en ander onverminderd de rechten van Horecbol op volledige schadeloosstelling.
Door Horecabol aan koper geleverde zaken, welke onder het eigendomsvoorbehoud van Horecabol vallen mogen slecht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Koper is niet bevoegd de zaken te verpanden, anders dan het hierna te noemen voorbehouden pandrecht, dan wel enig ander recht hier op te vestigen.
Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper bevinden, behoudt Horecabol zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW, zulks tot meerdere zekerheid van enige andere vordering welke Horecabol op koper mocht hebben. Koper is eveneens gehouden medewerking te verlenen aan het vestigen van een pandrecht als voornoemd op de door Horecabol geleverde zaken welke door koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor het eigendomsvoorbehoud van Horecabol is komen te vervallen. Koper is gehouden op het eerste verzoek van Horecabol daartoe zijn medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke handelingen voor de vestiging van het voorbehouden pandrecht.
Indien derden enig recht op het door Horecabol onder haar eigen voorbehoud geleverde wil vestigen of doen gelden, is koper gehouden Horecabol zo snel als redelijke wijze verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.
Koper verplicht zich op het eerste verzoek van Horecabol daartoe de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekering en verzekerd te houden ten brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal. Koper verplicht zich er voort toe alle aanspraken van koper op verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Horecabol op de manier zoals voorgeschreven in artikel 3:239 BW.

15. Garantie

Horecabol garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zulks gedurende een periode van 12 maanden na de levering.

Koper komt geen beroep op de garantieverplichting van Horecabol toe indien koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft (laten) verrichten, het geleverde voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, dan wel indien koper het geleverde onoordeelkundig heeft behandeld, gebruikt of onderhouden.

Door Horecabol worden nimmer verregaandere verplichtingen aanvaard, respectievelijk garanties verleend, dan de verplichting tot het, naar keuze van Horecabol, vervangen dan wel crediteren, dan wel repareren van de door Horecabol geleverde producten waaraan enig gebrek kleeft. Horecabol is nimmer gehouden schade te vergoeden, indien goederen zijn geleverd onder fabrieks- of importeursgarantie. Afhandeling van een beroep op de garantie is in dat geval geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.

Koper vrijwaart Horecabol voor alle schade, welke voor Horecabol mocht ontstaan als gevolg van vorderingen die derden in verband met de door Horecabol aan koper geleverde goederen mochten verkrijgen.
Verkoper zal slechts garantie verlenen als de goederen zich binnen de landsgrenzen van Nederland en of België bevinden.
Op gebruikt apparatuur, onderdelen en plaatsingen wordt geen garantie gegeven.

Onderdelen welke vallen onder normale gebruiksslijtage zoals bv. thermokoppels, branders van doner en shoarma apparatuur, zeepslangen van doseerpompen, deurrubbers, verlichting en zwenkwielen zijn uitgesloten van enige garantie.

Garantie wordt pas verleend als de goederen volledig betaald zijn.

Garantie vervalt als er zonder toestemming van Horecabol door derde reparatiewerkzaamheden wordt verricht.

Garantie vervalt bij vervuiling, verkalking en vernieling.

Gasapparatuur en elektrisch apparatuur waaraan geen stekker is gemonteerd moet worden aangesloten door een erkend installatiebedrijf. Bij het claimen van garantie zal de installatie nota moeten worden overlegd.

Garantie vervalt als er geen periodiek onderhoud wordt gepleegd. Zoals het reinigen van condensors en branders, vervangen van slijtage onderdelen zoals thermokoppels en zeepslangen.

Garantie is niet overdraagbaar.

Uitgevoerde reparaties al dan niet onder garantie en het vervangen van een apparaat zal de garantietermijn niet verlengen.

Koel en vries apparatuur zijn af fabriek ingesteld. De parameters dienen bij ingebruikname door de klant zelf te worden ingesteld op locatie en behoefte zoals bv. temperatuur en ontdooicyclus.

16. Reclamaties
Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of uiterlijk binnen 2 werkdagen daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd, of de geleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen, of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.
Worden zichtbare gebreken of te korten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 werkdagen na aflevering schriftelijk aan Horecabol te melden.
Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 7 werkdagen na ontdekking schriftelijk te melden aan Horecabol.
Indien de reclamatie betreft het verkeerd geleverde of verkeerd verpakte goederen, dan wel goederen die beschadigd zijn afgeleverd betreft dient koper zijn schriftelijke reclamatie te doen altijd te vergezellen van de betrokken paklijst en door Horecabol geleverde retournummer
Reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in oorspronkelijke staat verkeert.
Indien goederen door de koper zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie ongeacht op welke grond niet langer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend.
Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens Horecabol worden geretourneerd.
In gevallen uitsluitend tot onzer beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen, door Horecabol geleverde goederen, door Horecabol worden retourgenomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 7 dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en de goederen op dat moment tot het voorraad assortiment van Horecabol behoren. In een dergelijk geval waarin Horecabol zich geheel onverplicht verbindt om goederen retour te nemen en te crediteren is zij bevoegd de koper te belasten met crediteringskosten, welke bestaan uit 35% van de oorspronkelijke order som (exclusief BTW) zulks met een minimum van € 25,00.

17. Bedenktijd en ontbinding
In het geval van Consumentenverkoop heeft de wederpartij gedurende 14 dagen na ontvangst van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, met uitzondering van maatwerk, producten die geen voorraadartikel en of Outlet artikelen zijn. In dat geval berekenen wij 35% annuleringskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij dient de goederen ongeopend en ongebruikt binnen 7 werkdagen na ontvangst van door Horecabol aangeleverde retournummer en voor eigen rekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, aan Horecabol retour te zenden. Indien het product gebruikt is vergoeden wij 65% van het oorspronkelijke aankoopbedrag, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Horecabol zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde terug storten.

18. Storingen
Storingen kunt u op alle werkdagen per e-mail of telefonisch bij ons melden. Wij streven ernaar de storing binnen 72 uur op te lossen.

19. Keurmerken en beperkende voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander land
Producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door ons geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voeren wij ook producten die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien.

20. Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij Horecabol, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Horecabol. Horecabol houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
Horecabol respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Horecabol maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

21. Intellectuele eigendom en auteursrechten
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Horecabol zich de rechten en bevoegdheden voor die Horecabol toekomen op grond van de Auteurswet. Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Horecabol tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Horecabol, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Alle door Horecabol eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Horecabol worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
Horecabol behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

22. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter
Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen koper en Horecabol, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te ***, een en ander onverminderd op grond van dwingende wetsbepalingen bevoegde rechter.
Op deze overeenkomst is het *** recht van toepassing.

23. Disclaimer
Hoewel wij er naar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website helemaal juist en volledig is. Verwijzingen naar andere sites zijn
enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden die getoond zijn op deze websites.

24. Wijziging van deze algemene voorwaarden.
Horecabol is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden